6/18/12

သမိန္ဗရမ္း-၁ (ႏိုင္ပန္းလွ)

ေဒါက္တာႏုိင္ပန္းလွ ျပဳစုေသာ ရာဇဓိရာဇ္ အေရးေတာ္ပံုက်မ္းမွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။

တေကာင္းျပည္မွ ဧကရာဇ္မင္းသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ နန္းစည္းစိမ္ သမၼတိကိုခံစားေနစဥ္ ကာမဏိ (ကာမၼနိ)ဟူေသာ လူစြမ္းေကာင္းတေယာက္ ရွိသည္။ ကာမဏိသည္ သူမတူေအာင္ လက္ေရးေကာင္းသည္။ ဓါးခုတ္၊ လံွထိုး ျမင္းစီးတိုင္သည့္အရာတြင္ ျပိဳင္ဘက္ကင္းသည္။ "ကာမဏိသည္ လူမဟုတ္၊ နတ္ေဒဝါႏွင့္တူသည္"ဟု အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုၾကသည္။

တေန႔ေသာ္ စိန္႔ျပည့္ရွင္ ဧကရာဇ္မင္းသည္ ညီလာခံထြက္ေတာ္မူ၍ မွဴးမတ္ေသနာပတိမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၏။ "င့ါသူရဲေကာင္း ဗိုလ္ကာမဏိႏွင့္ တပါးေသာ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးတို႔အား ျမင္းစီးခ်င္းစစ္ထိုးသည့္ပြဲကို ပသို႔ ငါ ႐ႈစားရမည္နည္း။ ကာမဏိႏွင့္ စစ္ထိုးဝ့ံေသာ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးကို မည္သည့္ဧကရာဇ္မင္းတြင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသနည္း။ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးျမင္းစီးခ်င္း စစ္ထိုးသည္ကို ငါ႐ႈစားလုိလွသည္။ " ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

"ရတနာပူရ အင္းဝျပည္ႏွင့္ ဟံသာဝတီျပည္ရွိ ဧကရာဇ္မင္းႏွစ္ပါးတို႔သည္ အစဥ္သျဖင့္ စစ္ခင္းလ်က္ရွိပါသည္။ ထုိဧကရာဇ္မင္းႏွစ္ပါးတြင္  စီးခ်င္းတြင္အလြန္ေကာင္းသည့္ သူရဲေကာင္းမ်ား ရွိပါသည္။" ဟုမွဴးမတ္မ်ားကေလွ်ာက္ထားလွ်င္ စိန္႔ျပည္ဧကရာဇ္မင္းသည္ လြန္စြာဝမ္းသာအားရ၍ ရတနာပူရအင္းဝျပည္သို႔ စစ္ခ်ီရန္ စစ္အဂၤါမ်ား စီရင္ေစ၏။

အခ်ိန္ေကာင္း အခါေကာင္းရေသာ္ ၾကည္းတပ္တြင္ျမင္းစီး၍ စိန္႔ျပည္ဘုရင္သည္ အင္အားၾကီးမားစြာျဖင့္ ရတနာပူရအင္းဝႏုိင္ငံသို႔ ခ်ီေတာ္မူသည္။ စိန္႔ျပည္ဘုရင္၏ စစ္အင္အားၾကီးမားပံုကား ဝႆႏၱ မုိးဥတုတြင္ မုိးၾကီးသည္းထန္စြာ႐ြာသြန္းသျဖင့္ ေတာအလံုးကို မုိးေရေတြဖံုးလႊမ္းထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေလသည္။ အထက္မွေအာက္သို႔စီးက်ေသာ ေတာင္က်ေရမ်ားကို တာဆီး၍မရႏုိင္သလို စိနမင္း၏စစ္တပ္မၾကီးသည္ အင္းဝသို႔ ဒလေဟာခ်ီလာသည္။ စည္ေမာင္းသံမ်ားမွာ တေသာေသာညံလ်က္ရွိေတာ့သည္။အင္းဝႏွင့္နီးလတ္ေသာ္ တပ္စခန္းခ်၍ေနေတာ္မူ၏။

   ရတနာပူရ အင္းဝေ႐ႊနန္းရွက္ ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ တ႐ုတ္စစ္ခ်ီလာသည္ကိုၾကားလွ်င္ ျမိဳ႕ျပ၊ က်ံဳးေျမာင္းမ်ားကို ခုိင္ခံ့ျမဲျမံေအာင္ ျပဳျပင္၍ေနေတာ္မူ၏။ ျမိဳ႕ျပင္သို႔ထြက္၍ တုိင္ခိုက္ျခင္းမျပဳပဲ ျမိဳ႕တြင္း၌သာ အခုိင္ေနေလသည္။

   စိန္႔ျပည္ဘုရင္သည္ သူရဲသူခက္မ်ားအား "လက္နက္ေကာင္ေဆာင္ျခင္းမျပဳေသာ လူသူမ်ားကို အႏၱရာယ္မျပဳရ။ ငါ့အမိန္႔ကိုမနာခံလွ်င္ ေခါင္းျဖတ္သတ္ပစ္မည္"ဟု ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ေတာ္မူ၏။ ထို႔ေနာက္ အင္းဝေ႐ႊနန္းရွင္ဘုရင္မင္းေခါင္ထံ ရာဇသံစာေရး၏။ ပဏၰာလက္ေဆာင္မ်ားကား မကန္း႐ုပ္ျဖင့္ ပိုးအဝတ္အုပ္တစ္ရာ၊ ေ႐ႊသမင္႐ုပ္ျဖင့္ပိုးအုပ္တစ္ရာတို႔ ျဖစ္သည္။ ရာဇသံစာႏွင့္ လက္ေဆာင္ပဏၰာမ်ားကို ျမန္မာစကားတတ္ေသာေစာ္ဘြားတစ္ဦးကို ေနာက္လုိက္မ်ားႏွင့္တကြ အင္းဝသို႔ေစေတာ္မူ၏။ ေစာ္ဘြားသည္ လက္ေဆာင္ပဏၰာမ်ားႏွင့္ ရာဇသံစာကိုယူ၍ အင္းဝေ႐ႊနန္းသခင္ ဘုရင္မင္းေခါင္ထံ ဝင္ေရာက္ဆက္သေလ၏။ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း စာကိုျမန္မာဘာသာႏွင့္ ျပန္ဆိုဖတ္ၾကားေစ၏။ စာတြင္
       "စိနျပည့္ရွင္ ဧကရာဇ္မင္း ၾကားေရာက္အပ္ေသာ၊ အင္းဝေ႐ႊနန္းရွင္သခင္။ ယခု ငါတို႔စစ္ခ်ီလာသည္မွာ ဆႏၵႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ တစ္မ်ိဳးကား အင္းဝမင္းသည္ ငါတို႔လက္ေအာက္ခံ၍ လာေရာက္ရွိခိုးရန္ျဖစ္သည္။  အျခားတစ္မ်ိဳးကား သူရဲေကာင္းခ်င္းစီးခ်င္းထိုးသည္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ႐ႈစားလိုျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အင္းဝဘက္မွ ျမင္းစီးသူရဲေကာင္း႐ႉံးခဲ့လွ်င္ အင္းဝကိုၾကည္သာစြာျဖင့္ ငါ့လက္အပ္ရန္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ငါတို႔ဘက္မွ သူရဲေကာင္း ႐ႈံးခဲ့ေသာ္ စိနျပည္သို႔ ငါတို႔ ဆုတ္ျပန္ပါမည္။ အင္းဝျပည္ရွိ တဲငယ္တစ္ခုကိုမွ် မပ်က္ဆီးေစရပါ။ သို႔ျဖစ္၍ အင္းဝေ႐ႊနန္းရွင္၏ ဆႏၵကိုျပန္ၾကားေစလိုပါသည္။ "
ဟု ပါရွိေလသည္။ ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ စာပါအေၾကာင္းအရာတို႔ကို သိရျပီးလွ်င္ လြန္စာဝမ္းသာအားရေတာ္မူ၏။

    "သည္တစ္ၾကိမ္ စစ္ကိစၥေျပာဆိုရသည္မွာ လြန္စြာပင္ တရားနည္းလမ္းက်လွေပသည္။ တုိင္းသူျပည္သား၊ ပုဏၰား၊ ရဟန္းမ်ားကို ပူပင္ေသာက မေရာက္ေစရေတာ့ပါ။ တရားဓမၼႏွင့္ ျပည့္ဝေသာ မင္းဧက႐ာဇ္မ်ားအတြက္ သင့္တင့္လွေပသည္"
ဟုမိန္႔ေတာ္မူျပီး ျပန္စာႏွင့္တကြ လက္ေဆာင္ပဏၰာမ်ားကို ေစာ္ဘြားလက္သို႔ အပ္ေတာ္မူသည္။ လက္္ေဆာင္မ်ားကား ေခါမေစာင္အုပ္ႏွစ္ဆယ္၊ ေခါင္းအံုးႏွင့္တကြ သဇင္ပန္းအပြင့္သံုးဆယ္ပါေသာ တင္းတိမ္ အေတာင္ငါးဆယ္ျဖစ္သည္။ စာတြင္
  "စိန္႔ျပည့္ရွင္ဧကရာဇ္မင္း ဆႏၵရွိသည့္အတုိင္း သူရဲေကာင္းအခ်င္းခ်င္း ျမင္းစီး၍ ဓါးလွံကိုင္လ်က္ စစ္ထိုးမႈကို ႐ႈစားရန္ ေကာင္းသည္ဟု ငါလည္းျမင္ပါသည္။ လြန္စြာ ငါဝမ္းသာပါသည္။ သို႔ေသာ္ သည္တစ္ၾကိမ္ စစ္ထိုးမည့္ကိစၥမွာ မဟာယုဒၶ(စစ္ၾကီး)ျဖစ္သျဖင့္ အလ်င္လို၍မရပါ။ အင္းဝမွာ သူရဲေကာင္းေ႐ြးခ်ယ္ရဦးမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ၇ ရက္မွ် ဆိုင္းငံ့ေစလိုသည္။ တနည္းဆိုရေသာ္ စစ္တပ္ဗိုလ္ပါမ်ားႏွင့္ခ်ီလာေသာ အေဆြေတာ္ ဧကရာဇ္မင္းသည္ ခရီးေဝးမွလာခဲ့ရသျဖင့္ ပင္ပန္းေခ်မည္။ အေမာမေျပေသး။ ဗိုလ္ပါမ်ားႏွင့္တကြ စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ အနားယူၾကပါဦး။ အေဆြေတာ္၏ ရာဇသံ၌ပါသည့္အတိုင္း အခ်ိန္တန္လွ်င္ အေၾကာင္းၾကားေစမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း "

  ယင္းစာႏွင့္ လက္ေဆာင္မ်ားကို ရရွိလွ်င္ စိန္႔့ျပည့္ရွင္ဧကရာဇ္မင္းလည္း လြန္စြာဝမ္းသာ၏။ ဗိုလ္ပါ၊ သူရဲသူခက္မ်ားကို ေပ်ာ္႐ႊင္စြာအပန္းေျဖၾကေစသည္။

   ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ မွဴးမတ္ေသနာပတိမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ေတာ္မူစဥ္ "စိန္႔ျပည့္ရွင္၏ သူရဲေကာင္းကာမဏိႏွင့္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ျမင္းစီးခ်င္းထိုးဝံ့ပါသနည္း" ဟုေမးေတာ္မူ၏။ ခစားေနၾကေသာ မွဴးမတ္ဗိုလ္ပါ သူရဲသူခက္မ်ားအနက္ မည္သူမွ်ေခါင္းမေမာ္ဝ့ံေပ။ တိတ္ဆိတ္စြာေနသျဖင့္ ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ လြန္စြာေၾကာက္႐ြ႔ံစိုးရိမ္ေတာ္မူ၏။ စိတ္ေသာကေရာက္ေတာ္မူ၏။"

   အင္းဝျပည္၏ ျဂိဳလ္အေနအထားကို ၾကည့္႐ႈေစရာ ပုဏၰား၊ ဟူးရားတို႔က " အင္းဝျပည္၏ ျဂိဳလ္အေနအထားမွာ အားလံုးေကာင္းမြန္ပါသည္။ ေရွ႕သို႔ လာဘ္လာဘ ရရန္လည္းရွိပါေသးသည္ " ဟု ေလွ်ာက္တင္ၾကသည္။ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း ဝမ္းသာေတာ္မူ၏။ သူရဲေကာင္းရွာရန္ ျမိဳ႔အႏွံ႔ေမာင္းလည္ခတ္ေစသည္။
   "အၾကင္သူတစ္ဦးသည္ စိန္႔ျပည့္ရွင္မင္း၏ သူရဲေကာင္း ဗိုလ္ကာမဏိႏွင့္ စီးခ်င္းတိုက္ ေပးႏိုင္ခဲ့ပါမူ ထုိသူရဲေကာင္းအား ရတနာပူရအင္းဝေ႐ႊနန္းရွင္က မဟာဥပရာဇာအျဖစ္ ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူမည္။ "
ဟူ၍ အင္းဝျမိဳ႕အႏွံ႔အျပားသို႔ ေၾကညာေမာင္းကို လည္ခတ္ေစ၏။ သို႔ေသာ္လည္း မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် ကာမဏိအား စစ္ထိုးဝ့ံသူ မရွိေခ်။"

    ယင္းေသာအခါ ေထာင္တြင္း အက်ဥ္းက်ေနေသာ သမိန္ဗရမ္းအား ေစာင့္ရသည့္ ေထာင္ေစာင့္မ်ားသည္ သူရဲေကာင္းကိစၥကို အခ်င္းခ်င္းေျပာဆိုၾကသည္။

    "ယခု ငါတို႔ေ႐ႊနန္းရွင္ ဧကရာဇ္မင္းေခါင္က မဟာဥပရာဇာေပးမည္။ နန္းထက္ဝက္ေပးမည္ ဆုိသည့္တိုင္ေအာင္ ကာမဏိကို စစ္ထိုးဝံ့သူ မရွိပါသျဖင့္ ငါတို႔အင္းဝျပည္ၾကီး ပ်က္စီးရေတာ့မည္ တကား။ "
ယင္းသို႔ဆိုသည္ကို သမိန္ဗရမ္း ၾကားရလွ်င္

   "ငါသည္ ေထာင္တြင္း၌ ၾကာျမင့္စြာပင္ ဒုကၡခံေနခဲ့ရသည္။ ဆင္စီး၍လည္းေကာင္း၊ ျမင္းစီး၍လည္းေကာင္း ေျခလက္ကို မဆန္႕တန္းရသည္မွာ ၾကာလွျပီ။ ဘယ္လက္ကို ညာသို႔တိုင္ေအာင္၊ ညာလက္ကို ဘယ္သို႔တိုင္ေအာင္ မလွည့္ရသည္မွာ ၾကာလွျပီျဖစ္၍ ငါပူပန္ပါ၏။ တ႐ုတ္သူရဲေကာင္း ဗိုလ္ကာမဏိကို အနည္းငယ္မွ် ငါမေၾကာက္။ သူ႔ကိုအႏုိင္ယူဖို႔ မည္သို႔မွ် မခက္ခဲ။ သည္တာဝန္ကို ငါယူခဲ့ေသာ္ အရွင္ႏွစ္ပါးတုိ႔၏ အမႈကို ငါ့ပုခံုးႏွစ္ဖက္ျဖင့္ ထမ္းသလိုျဖစ္ေတာ့မည္။ သည္ကဲ့သို႔ျပဳဖို႔ မသင့္တင့္ပါတကား"
ဟု စဥ္းစားျပီး တိတ္ဆိတ္စြာပင္ေနေလ၏။ ေနာက္တေန႔တြင္လည္း ေၾကျငာေမာင္းလည္ခတ္သည္ကို ေထာင္ေစာင့္မ်ား ၾကားရလွ်င္

      "သည္တစ္ၾကိမ္ တ႐ုတ္စစ္ခ်ီလာသည္မွာ အင္အားၾကီးမားလွသည္။ ငါတို႔ဘက္က သူရဲေကာင္းကို ရွာသည္မွာလည္း မည္သူမွ် တာဝန္မယူဝ့ံေသး။ သည္ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕ကို မဆိုထားႏွင့္ဦး၊ အင္းဝထက္ ဆယ္ႏွစ္ဆၾကီးေသာ ျမိဳ႕ျဖစ္သည့္တုိင္ေအာင္ တ႐ုတ္တုိ႔ကို ခံႏိုင္မည္မဟုတ္။ ငါတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တ႐ုတ္တို႔ အမွန္ရေတာ့မည္။ "
ဟု အခ်င္းခ်င္းဆိုၾကျပန္၏။ သမိန္ဗရမ္းလည္းနားေထာင္လွ်က္

   "အင္းဝျမိဳ႕သည္ ပဲခူးျမိဳ႕သို႔ခ်ီရန္ လမ္းစျဖစ္၏။ အင္းဝသည္ ဟံသာဝတီ၏ မုခ္ဝႏွင့္လည္းတူသည္။  ယခု စိန္႔ျပည့္ရွင္ ဧကရာဇ္မင္းသည္ သူရဲေကာင္းခ်င္း ျမင္းစီး၍ စစ္ထိုးသည္ကို ႐ႈစားလုိေသာဆႏၵျဖင့္ စစ္ခ်ီလာျခင္းျဖစ္သည္။ ကာမဏိကို ခံဝ့ံသူ အင္းဝတြင္ မရွိပါက သူ႔ဆႏၵျပည့္ဝမည္မဟုတ္။ အင္းဝကို ရျပီးေသာ္ ဟံသာဝတီသို႔ ဆက္လက္ခ်ီေပဦးမည္။ ငါ့မွာလည္း ေထာင္တြင္း၌ ၾကာျမင့္စြာ ေနခဲ့ရျပီ။ အင္းဝပ်က္ေသာ္ ဟံသာဝတီသို႔ ငါျပန္ေရာက္ဖို႔ မရွိေတာ့ျပီ။ သည္စစ္ကို ငါတာဝန္ယူတိုက္မွ ေတာ္ေတာ့မည္။ တ႐ုတ္စစ္ကို ဟံသာဝတီသို႔ မစုန္ေစေတာ့ျပီ။"
ဟု စိတ္တြင္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ျပီး ေထာင္ေစာင့္တို႔အား
  "စိန္႔ျပည္မွ သူရဲေကာင္း ကာမဏိကို ပသို႔ေၾကာင့္ ေၾကာက္ရမည္နည္း။ သူ႔မွာ ဥာဏ္ပညာ အစြမ္းသတၱိ မည္မွ်ရွိသနည္း။ ေကာင္းကင္ပ်ံႏုိင္သည့္ နတ္သားကိုသာ ငါေၾကာက္သည္။ ဤေျမခ်ာတြင္ ကာမဏိသည္ ငါတို႔လို လူတစ္ေယာက္သာ ျဖစ္သည္။ သူ႔အား ေၾကာက္စရာမရွိ။ သူ႔ကိုႏုိင္ေအာင္ ငါတာဝန္ယူ တိုက္ဝ့ံသည္ " ဟုဆို၏။ ယင္းစကားကို ေထာင္ေစာင့္တုိ႔ၾကားလွ်င္ ဝမ္းသာအားရစြာျဖင့္

    "ငါ့ရွင္ တာဝန္ယူ၍ တုိက္ဝ့ံလွ်က္ အလြန္ေကာင္းမည္။ ငါ့ရွင္လည္း ဒုကၡမွ လြတ္ကင္းရမည္။ ယႆပတၱိႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဥပရာဇာမင္း ျဖစ္ရမည္မခြ်တ္။ ေနာင္ကို ငါ့ရွင္၏ ဘုန္းရိပ္ကို ငါတို႔ ခိုလႈံရေတာ့မည္ " ဟုဆိုၾက၏။

    "ယခု ကာမဏိအား အႏုိင္ယူစစ္ထိုးဖို႔ ငါတာဝန္ယူသည္မွာ ယႆပတိၱကို လို၍မဟုတ္။ အင္းဝႏုိင္ငံၾကီး တည္တံ့ခိုင္ျမဲ၍ ကိတၱိယႆေက်ာ္ေစာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေစလိုသည္။ ျမိဳ႕သူျမိဳ႕သား ရဟန္းပုဏၰားမ်ားအား ခ်မ္းသာသုခတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေစလို၍ ျဖစ္သည္။"
ဟု ဆို၏။ ထုိ႔ေနာက္ ေထာင္မႉးသည္ စစ္ေသနာပတိထံသြား၍ သမိန္ဗရမ္း (ဗညာဓေရမ္) ဆိုသည့္ စကားမ်ားကို တင္ေလွ်ာက္သည္။ ေသနာပတိလည္း ဝမ္းသာအားရျဖင့္ ဘုရင္မင္းေခါင္ထံ ဝင္ေရာက္သံေတာ္ဦးတင္ေလ၏။ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း ထိတ္လန္႔ေနရာမွ သတိရလာ၏။

   "အင္း သမိန္ဗရမ္းကို ငါေမ့ေနလိုက္တာ။ သမိန္ဗရမ္းသည္ ဆင္စီး၊ ျမင္းစီး၍ တုိက္ခိုက္ရာမွာ အလြန္လ်င္ျမန္ ဖ်တ္လတ္ေပါ့ပါးလွသည္။ ဥာဏ္ပညာ အစြမ္းသတၱိရဲရင့္မႈမွာ ျပိဳင္ဘက္ကင္းသူ ျဖစ္သည္။ ကာမဏိႏွင့္ စစ္ထိုးေစမွ သင့္မည္"ဟု စိတ္တြင္ ေပၚေပါက္လာ၏။ လြန္စြာ ဝမ္းသာအားရေတာ္မူ၏။ ထို႔ေနာက္ မွဴးမတ္ေသနာပတိမ်ားအား

   "သမိန္ဗရမ္းသည္ ဟံသာဝတီတြင္ သူရဲေကာင္းျဖစ္သည္ကို ငါေမ့ေနသည္။ ယခုမွ ငါသတိရလာသည္။ သမိန္ဗရမ္းကို သစၥာေရတုိက္ျပီး ေထာင္တြင္းအက်ဥ္းခ်ထားရာမွ ထုတ္ခဲ့ေခ် "
ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အမိန္႔အတိုင္း သမိန္ဗရမ္းအား သစၥာေရတုိက္ျပီးေသာ္ ေထာင္တြင္းမွ ထုတ္၍ ေရွ႕ေတာ္သို႔ေခၚေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ သမိန္ဗရမ္းကိုျမင္လွ်င္ ေ႐ႊနန္းသခင္ ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ လြန္စြာဝမ္းသာ အားရေတာ္မူ၏။

   "ရတနာပူရ အင္းဝျပည္အနီး၌ တပ္တည္ေနေသာ တ႐ုတ္စစ္တပ္မွ သူရဲေကာင္းကာမဏိႏွင့္ ခံဝ့ံသူတစ္ေယာက္ကို ငါတို႔ ရွာ၍မရေသး။ သည္တာဝန္ကို မင္းယူဝ့ံမည္ေလာ" ဟု ေမးေတာ္မူ၏။

   "ေ႐ႊနန္းရွင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ဆပ္သည့္အေနျဖင့္ ကာမဏိႏွင့္ စီးခ်င္းတိုက္မည့္ တာဝန္ကို ကြ်ႏ္ုပ္ထမ္းေဆာင္ပါမည္။ စိန္႔ျပည့္ရွင္ကို ေ႐ႊနန္းသခင္ အရွက္မရေစပါ။ သို႔ေသာ္ အရွင္မင္းၾကီးထံမွ ျမင္းေကာင္းတစ္စီးကို ကြ်ႏ္ုပ္ေတာင္းခံလုိပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္စိတ္ၾကိဳက္ျမင္းကို ရပါမူ ကာမဏိေလာက္ကို မဆုိထားႏွင့္၊ နတ္သိၾကားမွလြဲ၍ မည္သူ႔ကိုမဆို ကြ်ႏ္ုပ္ရေအာင္ တုိက္ဝ့ံသည္" ဟု သမိန္ဗရမ္း ေလွ်ာက္ထားေလ၏။ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း ဝမ္းသာ အားရေတာ္မူ၏။

     "ငါ့မွာ ျမင္းေတြ ေသာင္းသိန္းမွ်ရွိသည္။ မင္း ဘာမွ်မပူႏွင့္။ မင္းစိတ္ၾကိဳက္ျမင္းကို ေ႐ြးယူေခ်။" ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။
   "ေ႐ႊနန္းသခင္ ပိုင္ေသာ ျမင္းေတြ အေျမာက္အျမား ရွိသည္ကား မွန္ပါ၏။ ျမင္းေကာင္း မရမည္စိုးသည္။ အေကာင္းမွန္လွ်င္ ရွားသည္ခ်ည္း။ ဆင္ေကာင္းသည္ကို စီးျပီးမွ သိႏုိင္သည္။ ျမင္းေကာင္းသည္ကို သိလိုလွ်င္ သူ႔ကုန္းထက္မွာ လက္တင္ၾကည့္မွ သိမည္။ သူရဲေကာင္းအစြမ္းကို သိလိုလွ်င္ တုိက္ခုိက္ေစျပီးမွ သိႏုိင္သည္။ ကိုးရည္မီေသာ ေ႐ႊျဖစ္ေၾကာင္း သိလိုပါက မွတ္ေက်ာက္တင္ၾကည့္မွ သိႏိုင္သည္။ မိန္းမေကာင္းမည္သည္ မယားဝတ္တရားႏွင့္ညီျပီး လွပ၍ အက်င့္သိကၡာ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုမွ မိန္းမေကာင္းမည္ေပမည္။ ခ်ိဳဆိမ့္သည့္ အရသာေကာင္းကို သိလိုလွ်င္လည္း ျမည္းၾကည့္ျပီးမွ သိႏုိင္ပါသည္။ စိတ္ေကာင္းရွိမရွိ သိလိုလွ်င္လည္း သံသယကင္းသည့္အထိ စမ္းသပ္ျပီးမွ သိႏုိင္ပါသည္။ ယခု ကြ်ႏ္ုပ္တင္ျပသည့္ ဥပမာတို႔သည္ ရွာရခက္သည့္ ပစၥည္းေကာင္းေတြ ျဖစ္ပါသည္"
ဘုရင္မင္းေခါင္ၾကားလွ်င္ ရယ္ေတာ္မူ၏။ လြန္စြာသေဘာက်ေတာ္မူ၏။ ထို႔ေနာက္ ရွိသမွ် ျမင္းၾကီးငယ္ဟူသေ႐ြ႔ကို သမိန္ဗရမ္းအားျပေစ၏။ ဘုရင္မင္းေခါင္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ထြက္ၾကည့္ေတာ္မူ၏။

   ျမင္းရွိသေ႐ြ႕ ေသာင္းသိန္းမက ျပသေသာ္လည္း သမိန္ဗရမ္း စိတ္ၾကိဳက္ျမင္း တစ္ေကာင္မွ် မေတြ႔ရေပ။ ျမန္မာ မွဴးမတ္ ေသနာပတိမ်ားလည္း ရယ္ေမာ၍ သေရာ္ၾက၏။ ေလွာင္ေျပာင္ ေျပာဆိုၾက၏

  "သည္မြန္သူရဲေကာင္းမွာ စကားမ်ားမ်ားေျပာေသာ ႏႈတ္ေရးေကာင္းသူသာျဖစ္သည္။ ျမင္းေ႐ြးဟန္ျပဳျပီး အခြင့္ေကာင္းအခါေကာင္း ယူမည္။ ျမင္းေတြ ေသာင္းသိန္းမကကို ပယ္သည္။ သည္ျမင္းေတြအားလံုးမွာ စစ္ပြဲတြင္  အျမဲတုိက္ခိုက္ခဲ့ဖူးသည္ခ်ည္း။ အားလံုးပင္ ျမင္းေကာင္းခ်ည္း ျဖစ္ၾကသည္။ တစ္စီးမွ် မေ႐ြးခ်ယ္ဘဲ အခ်ိန္ေႏွာင္းေအာင္ျပဳသည္။ လမ္းရလွ်င္ ေျပးမည္ မခြ်တ္"
ဟူ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳး တီးတုိးေျပာဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ မည္သို႔မွ် သံသယမျဖစ္။ သမိန္ဗရမ္းအား ယံုၾကည္ေတာ္မူသည္။ ျမိဳ႕တြင္းရွိသမွ် ျမင္းမ်ားအနက္ တစ္စိီးမွ်စိတ္ၾကိဳက္မေတြ႔ေၾကာင္းကို သမိန္ဗရမ္းေလွ်ာက္ထား၏။ ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ ေသနာပတိမ်ားအား ျမိဳ႕ျပင္သို႔ထြက္၍ ေက်း႐ြာဇနပုဒ္ နိဂံုးမ်ား၌ ျမင္းေကာင္းတစ္စီး ရရွိသည္အထိ ရွာေစေတာ္မူ၏။
   ဘုရင္္မင္းေခါင္ႏွင့္ စိန္႔ျပည့္ရွင္တုိ႔ အခ်ိန္းအခ်က္ ျပဳထားသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ျမိဳ႕ျပင္ရွိဇနပုဒ္မ်ားတြင္ ေဘးအႏၱရာယ္မရွိ နဂိုမူလပကတိအတိုင္း ေအးခ်မ္းစြာ ဝင္ထြက္သြားလာႏုိင္ေပသည္။ ေသနာပတိမ်ားသည္ အမိန္႔ေတာ္အတုိင္း ျမိဳ႕ျပင္သို႔ထြက္ကာ ျမင္းရွိေသာေက်း႐ြာမ်ားသို႔ လွည့္လည္ရွာေဖြၾကသည္။ မ်ားမၾကာမီ ျမင္းမသားအမိ ႏွစ္စီးတို႔အားေတြ႕ျမင္ၾကသည္။ ျမင္းရွင္မွာ မုဆိုးမျဖစ္သည္။ ေရကန္အနီးတြင္ ျမင္းမသားအမိတို႔သည္ ျမက္စားလ်က္ေနၾကသည္။ ေရကန္၏အနံမွာ ငါးလံမွ်ရွိ၍ ေရနက္သည္။ ျမင္းပ်ိဳသည္ ေရကန္ကို ေန႔စဥ္ ခုန္လႊား၍သြားလာျမဲျဖစ္၏။ မုဆိုးမသည္ ဆန္ကိုဖြပ္ျပီး ဖြဲႏုကို ျပာထုတ္၏။ ရသမွ်ဖြဲႏုကို ျမင္းသားအမိတို႔အား ေခၚေကြ်းလ်က္ရွိ၏။ ျမင္းမသည္ အားနည္းသျဖင့္ ေရကန္ကို မခုန္လႊားႏုိင္။ ေရကို ျဖတ္ကူး၍လာရသည္။ ျမင္းပ်ိဳသည္ အလြန္အားေကာင္း၍ ေရကန္ကို ခုန္လႊားကာ ဖြဲႏုကိုလာစား၏။
 ယင္းသို႔ မုဆိုးမသည္ ေန႔စဥ္ပင္ ျမင္းသားအမိတုိ႔အား ဖြဲႏုကို ေခၚေကြ်းသည္။ ထိုျမင္းပ်ိဳကို ေသနာပတိတို႔ျမင္ၾကလွ်င္ "ျမင္းေကာင္းတို႔၏ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသည္။ အားေကာင္းလြန္းသည္" ဟု ဆိုၾကျပီး ဝိုင္းဝန္း၍ဖမ္းဆီးရန္ ၾကိဳးစားၾက၏။ ၾကာျမင့္စြာၾကိဳးစားေသာ္လည္း ျမင္းပ်ိဳကိုဖမ္း၍ မရေပ။ သို႔ျဖစ္ရာ မုဆိုးမအား ေခၚ၍ဆို၏။

  "ယခု နင့္ျမင္းပ်ိဳကို ငါတို႔ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည္။ ျမင္းေကာင္းတို႔၏ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသည္။ နင့္ျမင္းကို ငါတို႔ယူ၍ ေ႐ႊနန္းရွင္အား ဆက္သရမည္။ အျမန္ဖမ္းေပးပါ။"ဟု ဆိုလွ်င္ မုဆိုးမက "ျမင္းပ်ိဳကို အလိုရွိပါက ေသနာပတိမ်ား ဤအနီးအနား၌ မေနၾကပါႏွင့္ ။ အေဝးသို႔ ေခတၱေရွာင္ေနၾကပါ" ဟုဆို၏။ ေသနာပတိမ်ားလည္း ခပ္လွမ္းလွမ္းသို႔ ထြက္သြားၾကသည္။ သို႔စဥ္ မုဆိုးမသည္ ျမင္းပ်ိဳ၏လည္တြင္ ၾကိဳးတပ္၍ သစ္ပင္ၾကီးႏွင့္ ခ်ည္ေႏွာင္လိုက္သည္။

  ေသနာပတိမ်ားလည္း ဝမ္းသာစြာျဖင့္ ေရာက္လာၾကျပီး ျမင္းပ်ိဳကို ယူသြားၾက၏။ ျမိဳ႕တြင္းသို႔ေရာက္လွ်င္ ေ႐ႊနန္းရွင္အား ျမင္းပ်ိဳကို ေတြ႔ရပံု အလံုးစံုကို တင္ေလွ်ာက္ၾက၏။ ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ ျမင္းပ်ိဳ၏ ေကာင္းေသာ ၾကန္အင္လကၡဏာကို ျမင္လွ်င္ လြန္စြာသေဘာက်၏။ ထို႔ေနာက္ သမိန္ဗရမ္းအားေခၚျပီး ျမင္းပ်ိဳကိုၾကည့္ေစ၏။ လွပဝျဖိဳး၍ ျမင္းေကာင္းတို႔၏ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ကို သမိန္ဗရမ္းျမင္လွ်င္ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္၏။ ျမင္းပ်ိဳ၏ ေက်ာထက္တြင္ လက္ကို တင္ၾကည့္၏။ အနည္းငယ္မွ် နိမ့္မက်။ ျမိဳ႕တြင္းမွ ျမင္းမ်ားႏွင့္မတူ။ ခြန္အားဗလေကာင္းေသာ ျမင္းေကာင္းျဖစ္သည္ကို သိရ၏။ ျပိဳင္ဘက္ကင္းေသာ ျမင္းျဖစ္၍ စိတ္ၾကိဳက္ျဖစ္သျဖင့္ ကၾကိဳးတန္ဆာမ်ားကို ခ်ည္ေစ၏။

   "ကြ်ႏု္ပ္ စိတ္ၾကိဳက္ျမင္းကို ရပါျပီ။ ျမင္္းႏွင့္ ရင္းႏွီးရန္ႏွင့္ စစ္ထိုးတတ္ေအာင္ ျမင္းကို ေလ့က်င့္ခြင့္ ျပဳေတာ္မူပါ" ဟု သမိန္ဗရမ္း ေလွ်ာက္ထားေလ၏။ ေ႐ႊနန္းသခင္လည္း ခြင့္ျပဳေတာ္မူသျဖင့္ သမိန္ဗရမ္းသည္ တုတ္၊ ဓားႏွင့္ လွံတုိ႔ကိုကိုင္၍ ျမင္းထက္သို႔တက္ကာ ျမိဳ႕ျပင္သို႔ ဒုန္းဆိုင္းႏွင္ေလသည္။ လမ္းတြင္ ေျမမႈန္မ်ား ထသျဖင့္ ျမင္းႏွင့္လူကို မျမင္ရေတာ့ေပ။ ျမန္မာေသနာပတိမ်ားသည္ သမိန္ဗရမ္းအား သံသယျဖစ္ၾကသည္။

    "သမိန္ဗရမ္း ပလီသည္။ ေ႐ႊနန္းသခင္ကို လိမ္လည္လွည့္ဖ်ား၍ ဟံသာဝတီသို႔ ထြက္ေျပးျပီ"
ဟု ဆိုၾက၏။ ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ ယင္းသို႔ မွဴးမတ္မ်ားဆိုၾကလွ်င္ ပူပင္ေတာ္မူ၏။ ေထာင္မွဴးအား ေခၚ၍ေမး၏။

  "သမိန္ဗရမ္းသည္ သစၥာရွိသည္။ ေျဖာင့္မတ္လြန္းသည္။ ေ႐ႊနန္းသခင္အား လိမ္လည္၍ ထြက္ေျပးမည္ မဟုတ္ပါ။ ျမင္းပ်ိဳသည္ အ႐ုိင္းျဖစ္သျဖင့္ စီးက်င့္ရရန္ ေလ့က်င့္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ က်င့္သားရလွ်င္ မုခ်ျပန္လာမည္ကို ကြ်န္ေတာ္ယူဆပါသည္။ ေ႐ႊနန္းရွင္ ဆိုင္းငံ့၍ ေစာင့္ေတာ္မူပါ။"
ဟု ေလွ်ာက္ထား၏။
  သို႔ေသာ္လည္း ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ သံသယစိတ္ မကုန္ေသးသျဖင့္ အတြင္းေဆာင္သို႔ ဝင္ေတာ္မမူဘဲ ေစာင့္ေမွ်ာ္လ်က္ ေနေတာ္မူ၏။ ေသနာပတိမ်ားကိုလည္း သမိန္ဗရမ္းအလာကို ေစာင့္စားေနေစ၏။
သမိန္ဗရမ္းသည္ နံနက္ပိုင္းမွစ၍ ျမင္းကို ဒုန္းစိုင္းႏွင္ကာ ျမိဳ႕ျပင္သို႔ထြက္ျပီး စိတ္တုိင္းက်ေအာင္ ေလ့က်င့္သည္။ ေနေစာင္း၍ သံုးခ်က္တီးအခ်ိန္တြင္ ျမင္းကိုအလွစီးလ်က္ ျမိဳ႕တြင္းသို႔ ဝင္လာေလ၏။ ျမင္းကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ေလ့က်င့္ခဲ့သည္။ ျမင္းကို အလွစီး၍ သမိန္ဗရမ္း ဝင္လာသည္ကို အေဝးမွျမင္ရလွ်င္ပင္ ေသနာပတိမ်ားက အသံက်ယ္စြာျဖင့္
"သမိန္ဗရမ္း ျပန္လာျပီ။ သမိန္ဗရမ္း ျပန္လာျပီ။ ေထာင္မွဴးေျပာသည့္အတိုင္း မွန္ေပသည္"
ဟု ဟစ္ေအာ္ၾက၏။ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း သမိန္ဗရမ္း ဝင္လာသည္ကုိ ျမင္လွ်င္ လြန္စြာ ဝမ္းသာအားရေတာ္မူ၏။
 "သမိန္ဗရမ္းသည္ ေယာက်္ားေကာင္းတစ္ေယာက္ဟူ၍ မွတ္ယူႏိုင္ျပီ။ သစၥာတရား ခုိင္ျမဲေပသည္။ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ရွိသည္။ ရဲစြမ္းသတၱိႏွင့္ ျပည့္စံုသည္။ ျပိဳင္ဘက္ ကင္းသည္။"
ဟု စိတ္တြင္ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူ၏။ သမိန္ဗရမ္းသည္ ျမင္းထက္မွသက္၍ ေ႐ႊနန္းသခင္ထံ ဝင္ေရာက္ရွိခိုးလ်က္

   "ကြ်ႏ္ုပ္သည္ စိတ္တုိင္းက် ျမင္းကို ေလ့က်င့္ျပီးပါျပီ။ ကာမဏိဦးေခါင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္လက္က မလြတ္ေတာ့ျပီ။ ေ႐ႊနန္းသခင္ထံ အရဆက္သပါမည္။ သို႔ျဖစ္၍ သံျခင္းတစ္ခုကို ကြ်ႏု္ပ္လိုပါသည္။ ကာမဏိဦးေခါင္းကိုျဖတ္ျပီး ေျမသို႔မက်မီ ခြ်န္းျဖင့္ခ်ိတ္၍ သံျခင္း၌ထည့္ကာ ေ႐ႊနန္းသခင္အား ဆက္သပါမည္" ဟု ေလွ်ာက္ထားေလ၏။ ထိုအခါ မွဴးမတ္မ်ားက

  "ေ႐ႊနန္းရွင္က သူ႔ကို ခ်ီးမြမ္းဖန္မ်ားလို႔ သူ႔စကား ၾကီးမားလွသည္။ ဘဝင္ျမင့္လြန္းသည္။ ၾကံဳးဝါးလြန္းေပသည္" ဟု တီးတိုးဆိုၾက၏။
ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ ပတၱျမားစီေသာ ျမင္းကၾကိဳးတန္ဆာ၊ ေ႐ႊေရာင္ေခါင္းေပါင္း၊ နဝရတ္ကုိးသြယ္ လက္စြပ္ႏွင့္တကြ စစ္ထိုးရန္ လက္နက္ပစၥည္း ဟူသမွ်ကို သမိန္ဗရမ္းအားေပးေတာ္မူ၏။ ျမင္းကို အလွဆင္ျမန္းရန္ မင္းနႏၵမိတ္အား တာဝန္ေပးေတာ္မူ၏။ သမိန္ဗရမ္းအလား စိတ္တုိင္းက် လုိအပ္သမွ် ပစၥည္းမ်ားကို ေပးေစ၏။ ထို႔ေနာက္ တ႐ုတ္ျပည့္ရွင္ထံသို႔ ရာဇသံစာႏွင့္ စစ္ထိုးမည့္ အခ်ိန္ကာလကို ခ်ိန္းခ်က္ျပဳေတာ္မူ၏။ လက္ေဆာင္ပဏၰာႏွင့္ ရာဇသံစာကို မင္းမဟာရာဇာလက္ အပ္၍ေစေတာ္မူ၏။


3 comments:

 1. ဖတ္ဖူးေပမယ့္... ထပ္ဖတ္ခ်င္သပ ဆရာရယ္... ျမန္ျမန္ တင္ေပးပါဦးဗ်ာ...

  ReplyDelete
 2. အတြဲ ၁ ေရာ ၂ ေရာ တြဲတင္ထားပါတယ္ ထြဋ္ၾကီး။ Page မွာ မေပၚလို႔လား။
  အတြဲ ၂ မွာ ငါ အာလူးဝင္ဖုတ္ထားလို႔ သည္းခံျပီးသာ ဖတ္ေပေတာ့ :)

  ReplyDelete
 3. ဗညာဓေရမ္ ဆိုတာက သမိန္ဗရမ္းရဲ႕ငယ္နာမည္လားခင္ဗ်...

  ReplyDelete